Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
27.06.2023
Zverejnený v OV č.:
122/2023
Dlžník:
Csirke Peter IČO 15.03.1978, , Stará Bašta 138, 98034 Nová Bašta,
Správca:
, Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/60/2023 S2009
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 13.03.2023, sp. zn.  7OdK/60/2023, konkurz na dlžníka Peter Csirke, nar. 15. 03. 1978, trvale bytom Stará Bašta 138, 980 34 Nová Bašta (ďalej ako „dlžník“). Súčasne týmto uznesením bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť UBC 2020, k.s. so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 2009 (ďalej ako „správca“).

Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2023 zo dňa 17.03.2023.

Správca dlžníka v súlade s § 167v  zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí, nakoľko do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

 

V Banskej Bystrici, dňa 22.06.2023

UBC 2020, k.s., správca