(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
28.06.2023
Zverejnený v OV č.:
123/2023
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. o novú súpisovú zložku majetku

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica , so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/16/2016 zo dňa 21.4.2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.4.2016 týmto v súlade ust. § 76 ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 40 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje túto zmenu súpisu majetku podstát spočívajúcu v doplnení súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. o nové súpisové zložky majetku.

(2) Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Pohľadávka - JUDr. Eva Háberová 5 993,00 €

Typ súpisovej zložky

peňažné pohľadávky

Celková suma a mena

5 993,00 €

Právny dôvod vzniku

Platobný rozkaz sp. zn.: 45Up/178/2022 OS BB zo dňa 16.5.2022 právoplatný a vykonateľný 28.6.2022

Dlžník - meno a priezvisko / obchodné meno

JUDr. Eva Háberová

Dlžník - trvalé bydlisko / sídlo

Trhová 1, 960 01 Zvolen

Dlžník - dátum narodenia / IČO

08.02.1963

Splatnosť

28.6.2022

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

Pohľadávka je predmetom vymáhania v exekučnom konaní vedenom JUDr. Janou Debnárovou, súdnou exekútorkou pod sp. zn. 337EX 811/22

Súpisová hodnota

5 993,00 €

Deň zapísania majetku

22.6.2023

Dôvod zapísania majetku

pohľadávka voči bývalej správkyni z titulu nevydania výťažku zo speňaženia majetku v oddelenej podstate veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

2

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 8/2009

Zabezpečená suma

20,20 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

3

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 9/2009

Zabezpečená suma

31,90 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

4

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 7/2009

Zabezpečená suma

35,30 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

5

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 6/2009

Zabezpečená suma

43,50 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

6

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 1/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

7

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 3/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

8

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 2/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

9

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 4/2010

Zabezpečená suma

66,38 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

10

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 5/2010

Zabezpečená suma

66,38 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

11

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 10/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

12

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 12/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

13

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 11/2010

Zabezpečená suma

1.659,69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

14

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 1/2011

Zabezpečená suma

66,38 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

15

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 3/2011

Zabezpečená suma

66,38 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

16

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 6/2011

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

17

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 5/2011

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

18

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 8/2011

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

19

Stručný právny dôvod pohľadávky

DPH za zdaň. obdobie 7/2011

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

20

Stručný právny dôvod pohľadávky

Nezaplatená daň z príjmov 2009

Zabezpečená suma

121,80 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

21

Stručný právny dôvod pohľadávky

Nezaplatená daň z príjmov 2009

Zabezpečená suma

365,45 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

22

Stručný právny dôvod pohľadávky

Nezaplatená daň z príjmov PO za zdaň. obdobie 2009

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

23

Stručný právny dôvod pohľadávky

Nezaplatená daň z príjmov PO za zdaň. obdobie 2010

Zabezpečená suma

1.659.69 €

Zabezpečovacie právo 1. v poradí

Druh zabezpečovacieho práva

Záložné právo

Opis zabezpečovacieho práva

rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9600501/5/3011543/2012Vég zo dňa 22.10.2012

Zabezpečený veriteľ

Slovenská konsolidačná, a.s.

Čísla zabezpečených pohľadávok

24

Stručný právny dôvod pohľadávky

Nezaplatená daň za motorové vozidlo za zdaň. obdobie 2009

Zabezpečená suma

1.659,69 €

(ďalej aj len ako doplnené súpisové zložky)

(3) Doplnením oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. o doplnené súpisové zložky nie sú dotknuté súpisové zložky už zahrnuté v dotknutej oddelenej podstate.

Poučenie

Súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu [ust. § 76 ods. 1 ZoKR].

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených [ust. § 76 ods. 4 ZoKR].

Správca vykonal zmenu súpisu s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vykonania zmeny súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Úpadcu, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 23.6.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)