(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
28.06.2023
Zverejnený v OV č.:
123/2023
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica , so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4K/16/2016 zo dňa 21.4.2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.4.2016 týmto v súlade ust. § 76 ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 40 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje túto zmenu súpisu majetku podstát spočívajúcu v doplnení súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku.

(2) Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku

Súpisová zložka číslo 2

Stručný popis zložky

Pohľadávka - JUDr. Eva Háberová 3 300,00 €

Typ súpisovej zložky

peňažné pohľadávky

Celková suma a mena

3 300,00 €

Právny dôvod vzniku

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2021, sp. zn. 4K/16/2016 právoplatné a vykonateľné 25.4.2022

Dlžník - meno a priezvisko / obchodné meno

JUDr. Eva Háberová

Dlžník - trvalé bydlisko / sídlo

Trhová 1, 960 01 Zvolen

Dlžník - dátum narodenia / IČO

08.02.1963

Splatnosť

25.04.2022

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

Pohľadávka je predmetom vymáhania v exekučnom konaní vedenom JUDr. Janou Debnárovou, súdnou exekútorkou pod sp. zn. 337/EX 892/22

Súpisová hodnota

3 300,00 €

Deň zapísania majetku

22.6.2023

Dôvod zapísania majetku

pohľadávka voči bývalej správkyni z titulu pokuty za neposkytnutie súčinnosti

 (ďalej aj len ako doplnené súpisové zložky)

(3) Doplnením všeobecnej podstaty o doplnené súpisové zložky nie sú dotknuté súpisové zložky už zahrnuté vo všeobecnej podstate.

Poučenie

Súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu [ust. § 76 ods. 1 ZoKR].

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených [ust. § 76 ods. 4 ZoKR].

Správca vykonal zmenu súpisu s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vykonania zmeny súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Úpadcu, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 23.6.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)