Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/51/2021

(FO) Šnegoň Anton (13.03.1960)

Kukučínova 960, 02201 Čadca

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
29.06.2023
Zverejnený v OV č.:
124/2023
Dlžník:
Šnegoň Anton IČO 13.03.1960, , Kukučínova 960/26, 02201 Čadca,
Správca:
JUDr. Martina Holečková , Vojtecha Tvrdého 783/4, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
9OdK/51/2021
Spisová značka správcu:
9OdK/51/2021 S1900
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 28.06.2021, sp. zn. 9OdK/51/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 127/2021 zo dňa 02.07.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anton Šnegoň, nar. 13.03.1960, trvale bytom Kukučínova 960/26, 022 01 Čadca (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').

Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

Podľa § 167u ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca po tom čo bol splnený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka, týmto v súlade s ustanovením 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Anton Šnegoň, nar. 13.03.1960, Kukučínova 960/26, 022 01 Čadca končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Martina Holečková, správca