Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/82/2023

(FO) Bartošová Miroslava (17.11.1995)

Malá Stráňa 45, 97633 Poniky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
29.06.2023
Zverejnený v OV č.:
124/2023
Dlžník:
Bartošová Miroslava IČO 17.11.1995, , Malá Stráňa 45/2, 97633 Poniky,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/82/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/82/2023 S1934
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.03.2023, sp. zn. 2OdK/82/2023 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 58/2023 zo dňa 23.03.2023, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miroslava Bartošová, nar. 17.11.1995, trvale bytom Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca'').

Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslava Bartošová, nar. 17.11.1995, Malá Stráňa 45/2, 976 33 Poniky končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Recovery Solutions, k.s., správca