Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Zrušenie konkurzu
Dátum vydania:
22.6.2023
Dátum zverejnenia:
30.06.2023
Zverejnený v OV č.:
125/2023
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-8K/68/2018
ICS:
1118214356
Vydal:
JUDr. Zuzana Hlistová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milada Koukalová , Cintorínska 22, 81101 Bratislava, Slovenská republika DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S 1690, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
Rozhodnutie:
I. Súd konkurz na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom súde Bratislava III. Toto uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Oznam: