Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/80/2023

(FO) Polťáková Iveta (10.03.1979)

Chmelová 16/6 , 95501 Topoľčany - Veľké Bedzany

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
19.07.2023
Zverejnený v OV č.:
137/2023
Dlžník:
Polťáková Iveta IČO 10.03.1979, , Chmelová 16/6, 95501 Topoľčany - Veľké Bedzany,
Správca:
Mgr. Stanislava Sakin Winklerová , Štúrova 74/138, 94935 Nitra,
Spisová značka súdu:
28OdK/80/2023
Spisová značka správcu:
28OdK/80/2023 S2076
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Stanislava Sakin Winklerová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2076, správca dlžníka: Iveta Polťáková, nar. dňa 10.03.1979, trvalý pobyt Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 14.07.2023 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 14.07.2023

Mgr. Stanislava Sakin Winklerová, správca