Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Skončenie reštrukturalizácie
Dátum vydania:
21.7.2023
Dátum zverejnenia:
27.07.2023
Zverejnený v OV č.:
143/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, zastúpený advokátskou kanceláriou: Vašiv & Partners s.r.o., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836, ktorého správcom je Origon Recovery Solutions, k. s., so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 55 103 821, značka správcu S 2082, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, prijatý schvaľovacou schôdzou veriteľov dňa 10.07.2023, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. II. Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ZoKR). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: