(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
27.07.2023
Zverejnený v OV č.:
143/2023
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Oznámenie o zvolaní piatej (V.) schôdze veriteľov a zvolanie zasadnutia so zástupcom veriteľov

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01  Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 týmtov súlade s (I.) ust. § 34 ods. 2 a  ust. § 34 ods. 5 v spojení s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 206d a 206n ods. 1 a 4 ZoKR vo vzťahu k schôdzi veriteľov a (II.) ust. § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR do 31.12.2016) v kontexte ust. § 206d ZoKR vo vzťahu k zasadnutiu so zástupcom veriteľov oznamuje, že zvoláva piatu (V.) schôdzu veriteľov a podmienene  zvoláva zasadnutie so zástupcom veriteľov.

I. Spôsob, čas a organizácia konania schôdze veriteľov

(2) Spôsob konania schôdze veriteľov

- schôdza veriteľov bude v súlade s ust. § 34 ods. 5 v spojení s ust. § 206n ods. 1 a 4 ZoKR na základe súhlasu konkurzného súdu zo dňa 20.3.2023 uskutočnená prostredníctvom videokonferencie prostredníctvom programu Microsoft Teams

(3) Termín a čas konania schôdze veriteľov

- schôdze veriteľov sa bude konať v stredu 16.08.2023 o 10:00

(4) Prezentácia veriteľov Úpadcu

-  videokonferencia bude prístupná od 09:30, prezentácia veriteľov Úpadcu na účasť na schôdzi bude prebiehať od 09:30 do 09:55

(5) Termín, dokedy je možné požiadať Správcu o prístupové údaje potrebné pre účasť na schôdzi veriteľov, pre tých veriteľov, ktorí v prihláške pohľadávky neuviedli svoju elektronickú adresu pošty, je

- do 16.08.2023 09:30

(6) V prípade, ak veriteľ Úpadcu doručí Správcovi žiadosť o poskytnutie prístupových údajov potrebných pre účasť na schôdzi veriteľov po vymedzenom termíne určenom pre doručenie žiadosti o prístupové údaje, je Správca oprávnený žiadosti nevyhovieť a účasť dotknutého veriteľa na schôdzi veriteľov Úpadcu nepripustiť. Prihliadne pri tom na štádium priebehu schôdze veriteľov a technické možnosti.

II. Program schôdze veriteľov - predmet rokovania

 1. Otvorenie schôdze veriteľov
 2. Správa o činnosti Správcu a o stave konkurzného konania
 3. Voľba zástupcu veriteľov
 4. Záver

III. Zvolanie zasadnutia so zástupcom veriteľov

(7) V dôsledku nezvolenia veriteľského výboru na konaných schôdzach veriteľov - poslednej štvrtej (IV.) schôdzi veriteľov konanej 28.7.2021, Správca v súlade s ust. § 37 ods. 1 poslednej vety ZoKR do 31.12.2016 v spojení s ust. § 206d ZoKR  upovedomuje, že na nadchádzajúcej schôdzi veriteľov sa bude hlasovať o zvolení zástupcu veriteľov a uznesenia Konkurzného súdu zo dňa 19.12.2022, č.k. 4K/16/2016-418 a v súlade s ust. § 38 ods. 1 v kontexte ust. § 107 ods. 2 ZoKR do 31.12.2016 v spojení s ust. § 206d ZoKR podmienene zvoláva zasadnutie so zástupcom veriteľov. Zvolanie zasadnutia so zástupcom veriteľov nadobudne účinky v prípade, ak bude na schôdzi veriteľov zvolený zástupca veriteľov.

(8) Zasadnutie so zástupcom veriteľov sa bude konať rovnako ako schôdza veriteľov prostredníctvom programu Microsoft Teams bezprostredne po ukončení schôdze veriteľov.

(9) Programom prvého (I.) zasadnutia so zástupcom veriteľov bude

 1. Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov
 2. Umožnenie elektronickej komunikácie Správcu a zástupcu veriteľského výboru
 3. Schválenie hlasovania per rollam zástupcu veriteľa
 4. Iné návrhy zástupcu veriteľa
 5. Záver

IV. Organizačné informácie

(10) Najneskôr deň pred dňom konania schôdze Správca zašle veriteľom prihlásených pohľadávok, ktorí poskytli funkčný e-mailový kontakt a konkurznému súdu prístupové údaje, prostredníctvom ktorých sa budú môcť veritelia a súd zúčastniť videokonferencie [ust. § 34 ods. 5 prvá veta ZoKR].

(11) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky [ust. § 35 ods. 2 ZoKR].

(12) Na základe skutočnosti, že schôdza veriteľov sa bude konať prostredníctvom videokonferencie, bude prezentácia osôb prítomných na schôdzi veriteľov realizovaná zaslaním elektronických dokumentov najneskôr v deň konania schôdze. V rámci prezentácie je osoba prítomná na schôdzi veriteľov povinná

 1. poskytnúť Správcovi fotokópiu platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, preukaz advokáta);
 2. vymedziť v mene a na účet koho sa schôdze veriteľov zúčastní;
 3. poskytnúť Správcovi na založenie do správcovského spisu
  1. originál plnej moci, ak sa schôdze veriteľov účastní ako zástupca na základe udelenej plnej moci;
  2. originál poverenia, ak sa schôdze veriteľov účastní ako zástupca na základe udeleného poverenia;
  3. výpis z obchodného registra nie starší ako tri (3) mesiace, ak sa schôdze veriteľov účastní ako štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu právnickej osoby.

(13) Po doručení potrebných dokladov, overení ich súladu s informáciami obsiahnutými v prihláškach pohľadávok a po pripojení sa konkrétneho veriteľa, resp. jeho zástupcu do videokonferencie Správca veriteľa zapíše do prezenčnej listiny v rozsahu: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti, osoba, v mene a na účet ktorej sa schôdze veriteľov účastní a počet hlasov veriteľa. Na základe vykonania nepriamej prezentácie veriteľov pred začatím schôdze veriteľov sa prezentácia veriteľov priamo na schôdzi veriteľov vykonávať nebude.

(14) V prípade, ak v čase konania schôdze veriteľov nadobudnú platnosť a účinnosť také všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane nariadení, vyhlášok a iných podzákonných predpisov vymedzujúcich konkrétne povinnosti aplikujúce sa v prípade zvolanej schôdze veriteľov, najmä, nie však výhradne, v dôsledku mimoriadnych celospoločenských situácií, zodpovedajú jednotliví účastníci za splnenie týchto podmienok v prípade ich účasti na schôdzi veriteľov v celom rozsahu a bez obmedzení.

(15) V prípade, ak v čase konania schôdze veriteľov nebude možné túto vykonať prostredníctvom videokonferencie pre mimoriadne nepredvídateľné okolnosti celospoločenského významu (napr. stavy podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov), je Správca oprávnený konanie schôdze veriteľov zrušiť, o čom osobitne veriteľov Úpadcu informuje. Konanie náhradnej schôdze veriteľov bude v takom prípade oznámené publikáciou v Obchodnom vestníku.

V. Poučenie týkajúce sa priebehu schôdze veriteľov a zasadnutia so zástupcom veriteľov

Trovy zvolania a konania schôdze veriteľov sú pohľadávkou proti podstate [ust. § 34 ods. 6 ZoKR].

Schôdzi veriteľov, nakoľko je zvolaná oznámením Správcu, predsedá Správca [ust. § 35 ods. 1 ZoKR].

Správca ako predseda schôdze nežiadal o účasť Úpadcu ani štatutárneho orgánu Úpadcu, resp. členov štatutárneho orgánu Úpadcu o účasť na schôdzi veriteľov. Účasť na schôdzi veriteľov im napriek tomu môže byť Správcom ako predsedom schôdze povolená [ust. § 35 ods. 2 ZoKR].

Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov [ust. § 35 ods. 3 ZoKR].

Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti ani veriteľ, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za Úpadcu a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať Správcu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za Úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za Úpadcu [ust. § 35 ods. 4 ZoKR].

Predmetom hlasovania schôdze veriteľov sú len záležitosti uvedené v tomto oznámení o jej zvolaní. O inej záležitosti môže schôdza veriteľov hlasovať len za prítomnosti a so súhlasom všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať [ust. § 35 ods. 5 ZoKR].

O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu; ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, správca vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý uchová na nosiči dát, a po skončení schôdze veriteľov ho pripojí k správcovskému spisu alebo v správcovskom spise urobí poznámku, kde je tento obrazovo-zvukový záznam uložený. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis zápisnice predseda schôdze veriteľov najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze veriteľov povinný podpísať [ust. § 35 ods. 6 ZoKR]. Zápisnica alebo odpis zápisnice a obrazovo-zvukový záznam schôdze veriteľov tvorí súčasť správcovského spisu [ust. § 35 ods. 7 ZoKR].

Každý veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať sa môže do piatich dní od skončenia schôdze veriteľov domáhať, aby súd zrušil uznesenie schôdze veriteľov, ak uplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku rozporu prijatého uznesenia so zákonom; uznesenie možno napadnúť len dôvodmi uvedenými v námietke. Ak je uznesenie schôdze veriteľov v rozpore so zákonom, súd uznesenie schôdze veriteľov do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh na jeho zrušenie v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia schôdze veriteľov pozastaviť. Ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, na ktorej bol prítomný súd, môže súd o námietke rozhodnúť bezprostredne; rozhodnutie o námietke sa nevyhotovuje písomne [ust. § 35 ods. 8 ZoKR].

V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov [ust. § 107 ods. 2 ZoKR do 31.12.2016].

Návrhy na zástupcu veriteľa predkladá Správca ako predseda schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým nie je zvolený zástupca veriteľov [ust. § 37 ods. 1 ZoKR do 31.12.2016].

Právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľa vrátane práva byť zvolený za zástupcu veriteľa má aj zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty; rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí Správca, pričom vychádza zo zistenej sumy zabezpečenej pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát; ak je už majetok speňažený, vychádza z hodnoty výťažku zo speňaženia majetku [ust. § 37 ods. 2 ZoKR do 31.12.2016].

Prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov zvoláva Správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie so zástupcom veriteľov zvoláva podľa potreby zástupca veriteľov alebo Správca. Zástupca veriteľov si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu [ust. § 38 ods. 1 ZoKR do 31.12.2016].

V Banskej Bystrici, dňa 24.7.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)