Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
01.08.2023
Zverejnený v OV č.:
146/2023
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113 / 0, 90873 Veľké Leváre,
Správca:
, Murgašova 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
23R/1/2022
Spisová značka správcu:
23R/1/2022 S2082
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o zavedení dozornej správy

Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice, dozorný správca dlžníka Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, (ďalej aj ako len „Dlžník"), týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR") oznamuje zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom.

Subjekt podliehajúci dozornej správe: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885,

Dozorný správca: Origon Recovery Solutions, k.s.

so sídlom správcovskej kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice

zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2082

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka.

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

 • právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 ZoKR,
 • založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,
 • nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
 • prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, záložným právom alebo inou ťarchou,
 • uzatvorenie zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov v rozsahu presahujúcom 100.000 eur,
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku  alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
 • právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon, právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
 • právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie,
 • právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok (platí pre právne úkony vykonané v rámci bežného obchodného styku),
 • právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1% jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok (platí pre právne úkony vykonané nad rámec bežného obchodného styku),
 • právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
 • každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku dlžníka vrátane investícií dlžníka do budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 100.000 eur, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka vrátane investícií dlžníka do budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 100.000 eur za kalendárny mesiac,

Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

Kontakt a úradné hodiny kancelárie správcu:

Origon Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice

e-mail: info@orgionrecovery.com

Úradné hodiny: pracovné dni, pondelok - piatok, 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod.

 

Origon Recovery Solutions, k.s.

Doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, komplementár