Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/68/2018

(PO) DOBRE MOBILY, s.r.o., IČO 47404116

Panónska cesta 17, 85104 Bratislava

Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného kon...
Dátum vydania:
31.7.2023
Dátum zverejnenia:
07.08.2023
Zverejnený v OV č.:
150/2023
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
B1-8K/68/2018
ICS:
1118214356
Vydal:
Mgr. Lucia Karľová
Vydal FN:
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Milada Koukalová , Cintorínska 22, 81101 Bratislava, Slovenská republika DOBRE MOBILY, s.r.o. IČO 47404116, , Panónska cesta 17, 85104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, rozhodol uznesením č. k. B1-8K/68/2018 - 335 zo dňa 22.06.2023 o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2023.