Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.08.2023
Zverejnený v OV č.:
157/2023
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNÁMENIE O DRAŽBE

podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách  a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení zmien a doplnkov

Označenie dražobníka: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, zn. č. S548, IČO: 36142328 správca Dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec

Navrhovateľ dražby: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, zn. č. S548, IČO: 36142328 správca Dlžníka: Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec

Dátum konania dražby:                             27.09.2023

Čas otvorenia dražby:                                11.00 hod

                                                                       (účastníci min. 30  minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:  Zasadacia miestnosť v sídle správcu: Jesenského 29,   036 01 Martin  

Opakovanie dražby:                                    1. kolo dražby

Označenie a opis predmetu dražby: Predmetom Dražby sú nehnuteľnosti: vedené Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, okres Žilina, obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie  800 376 Babkov, zapísané na LV a to:

LV č. 215, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „C“: par. č. 594 o výmere 1088 m2, záhrada,

spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

LV č. 468 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“: par. č. 725 o výmere 4 672 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky podiel: 1/24

 

LV č. 442 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 467/1 o výmere 1791 m2, orná pôda,

par. č. 467/4 o výmere 626 m2, trvalý trávny porast,

par. č. 467/11 o výmere 804 m2, trvalý trávy porast,

par. č. 467/13 o výmere 1603 m2, trvalý trávny porast,

spoluvlastnícky podiel: 1/288

 

LV č. 709 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 458/1 o výmere 4505 m2, orná pôda,

par. č. 458/3 o výmere 2680 m2, orná pôda,

par. č. 458/5 o výmere 998 m2, orná pôda,  

spoluvlastnícky  podiel 1/192

 

LV č. 713 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 461 o výmere 5432 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky  podiel 1/6

 

LV č. 714 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č.463 o výmere 1916 m2, orná pôda,

par. č. 470/1 o výmere 609 m2, orná pôda,

par. č. 470/2 o výmere 1620 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky podiel: 1/24

 

LV č. 781 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

par. č. 559/1 o výmere 5770 m2, orná pôda,

par. č. 559/3 o výmere 4758 m2, orná pôda,

spoluvlastnícky podiel: 1/12

       

LV č. 716 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

 par. č. 467/12 o výmere 222 m2, lesný pozemok,

 spoluvlastnícky podiel 1/288

 

 LV č. 782 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

  par. č. 559/2 o výmere 43 m2, lesný pozemok

  par. č. 559/4 o výmere 183 m2, lesný pozemok,

  spoluvlastnícky podiel 1/12

       

 LV č. 884 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

  Spoločné nehnuteľnosti podľa z. č. 97/2013

   par. č. 740/2 o výmere 154374 m2, lesný pozemok,

   par. č. 741/2 o výmere 794701 m2, lesný pozemok,

   par. č. 746/2 o výmere 1108288 m2, lesný pozemok,

   par. č. 746/17 o výmere 30 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/1 o výmere 97566 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/3 o výmere 339 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/9 o výmere 392075 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/10 o výmere 31 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/11 o výmere 37 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/12 o výmere 106 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/13 o výmere 87 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/14 o výmere 137 m2, lesný pozemok,

   par. č. 747/16 o výmere 122 m2, lesný pozemok

   par. č. 747/17 o výmere 91 m2, lesný pozemok,    

   spoluvlastnícky podiel: 1100/115200

        

   LV č. 717 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

   par. č. 467/2 o výmere 409 m2, orná pôda,

   par. č. 467/5 o výmere 2471 m2, orná pôda

   par. č. 467/6 o výmere 1705 m2, trvalý trávny porast,

   spoluvlastnícky podiel: 5/6

       

   LV č. 883 – čiastočný, k. ú. Babkov, okres Žilina, obec: Lietavská Svinná – Babkov, par. registra „E“:

        Spoločné nehnuteľnosti podľa z. č. 97/2013

         par. č. 740/1 o výmere 1895 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 740/3 o výmere 194 m2, orná pôda,

         par. č. 740/4 o výmere 14 m2, orná pôda,

         par. č. 741/1 o výmere 19214 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 741/3 o výmere 433 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 741/4 o výmere 29875 m2, orná pôda

         par. č. 741/5 o výmere 154 m2, orná pôda

par. č. 741/6 o výmere 29 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 741/7 o výmere 361 m2, orná pôda

         par. č. 741/8 o výmere 462 m2, orná pôda

         par. č. 741/9 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                      

         par. č. 741/10 o výmere 137 m2, orná pôda

         par. č. 741/11 o výmere 36 m2, orná pôda

         par. č. 741/12 o výmere 115 m2, orná pôda

         par. č. 741/13 o výmere 43 m2, orná pôda

         par. č. 741/15 o výmere 620 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/1 o výmere 194 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/3 o výmere 17 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                         

         par. č. 746/4 o výmere 37 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/5 o výmere 101 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/6 o výmere 1867 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/7 o výmere 2911 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/8 o výmere 696 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/9 o výmere 418 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/10 o výmere 95 m2, trvalý trávny porast   

         par. č. 746/12 o výmere 874 m2, trvalý trávny porast   

         par. č. 746/13 o výmere 102 m2, ostatná plocha

 par. č. 746/14 o výmere 146 m2, zastavaná plocha a nádvorie                                                                                                                  

         par. č. 746/16 o výmere 22 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/18 o výmere 41 m2, vodná plocha   

         par. č. 746/19 o výmere 1571 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 746/20 o výmere 11220 m2, orná pôda

         par. č. 746/21 o výmere 4400 m2, orná pôda

         par. č. 746/22 o výmere 11 m2, orná pôda

         par. č. 746/23 o výmere 78 m2, orná pôda

         par. č. 747/4 o výmere 145 m2, vodná plocha   

         par. č. 747/5 o výmere 671 m2, záhrada   

         par. č. 747/6 o výmere 103 m2, záhrada   

         par. č. 747/7 o výmere 247 m2, ostatná plocha   

         par. č. 747/8 o výmere 187 m2, trvalý trávny porast

         par. č. 747/15 o výmere 253 m2, vodná plocha            

         spoluvlastnícky podiel: 1100/115200

 Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: Záložné práva:

LV č. 215: Z - 8876/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 31307/15 od súdneho exekútora JUDr. Rudolf Krutý, PhD,  Bratislava v prospech oprávneného: CD Consulting s. r o.,Politických vězňů 1272/21,110 00 Praha 1,Česká republika, na nehnuteľnosti: parc. č. CKN 594-záhr.o vým.1088 m2 - 380/15,

LV č. 442: Na podiel 7/9216 vl. Vidrík Peter: Z - 1127/2021 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 39EX 477/19 od súdneho exekútora JUDr. Ján Franek, Liptovský Mikuláš v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:35724803, na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. EKN 467/1-or.pôda o vým.1791 m2, parc. č. EKN 467/4-ttp o vým.626 m2, parc. č. EKN 467/11-ttp o vým.804 m2, parc. č. EKN 467/13-ttp o vým.1603 m2 - 19/2021, Na podiel 10/2048 vl.Nižný Ján: Z - 3867/2017 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva EX 362/2017 od súd. exekútora JUDr. Martin Rišian, Žilina v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina, Hviezdoslavova 26, Žilina, IČO:35937874, na nehnuteľnosti: parc. č. EKN 467/1- or. pôda o vým.1791 m2, parc. č. EKN 467/4-ttp o vým.626 m2, parc. č. EKN 467/11-ttp o vým.804 m2, parc. č. EKN 467/13-ttp o vým.1603 m2 - 77/17,

Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: nie sú známe

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:                                          

Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete dražby v rámci dražby zaniknú. Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.

Cena predmetu dražby určená správcom: 37.490,00 Eur 

Najnižšie podanie: 37.490,00 Eur 

Minimálne prihodenie: 1.000,00 Eur

Dražobná zábezpeka: Vyžaduje sa

Výška dražobnej zábezpeky: 3.000,00 Eur 

 

Spôsob zloženia

 

dražobnej zábezpeky:

 1. bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka
  č. 5168055905/0900, IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS:83052018; alebo
 2. vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Jesenského 29, Martin, 036 01) ; alebo
 3. zložením do notárskej úschovy, za podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech dražobníka pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska úschova“)
 4. vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu a platnej minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech dražobníka (ďalej len „Banková záruka“).

 

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

 

Doklady preukazujúce

zloženie dražobnej zábezpeky

 

účastníkom dražby:

 1. originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp. originál dokladu preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka
  č. 5168055905/0900, IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS: 83052018, a to všetko za predpokladu následného pripísania prevedených, resp. vložených  finančných prostriedkov na účet dražobníka č. 5168055905/0900, IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS: 83052018,
 2. originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
 3. originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky

Účastník dražby  bude pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet uvedený v bode a/. 

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: a/  bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo

                                                         b/   vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,

                                                         c/   vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy

                                                         d/  vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;

a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky platobnou kartou alebo šekom:   Nie

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej zábezpeky, je vydražiteľ povinný uhradiť priamo na účet správy konkurznej podstaty   č. 5168055905/0900, IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905 vedený v Slovenskej sporiteľni a. s. v lehote do 15 dní odo dňa udelenia príklepu, a to bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet správcu konkurznej podstaty . Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Ohliadka predmetu dražby:         1.  25.09.2023  o 11,00  hod.

                                                        2.  26.09.2023  o 11,00  hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať kontaktnú osobu dražobníka (JUDr. Tatianu Šumichrastovú, správcu na emailovej adrese: tsumichrastova@gmail.com, alebo na mob. 0905 612 165) minimálne 2 pracovné dni pred dňom ohliadky.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:                               

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.

Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.

Všetky náklady spojené s odovzdávaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.

Zápisnica o vykonaní dražby: Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o

vykonaní dražby s náležitosťami podľa § 24 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.  

Účastníci dražby: Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie a ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.  z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,32 – Eur.

Upozornenie: Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteľom uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho priebeh dražby v prospech ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného práva.

Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.

Poučenie:                                       

podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:          

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

12b) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

Poznámka správcu: Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ktoré ukracujú konkurznú podstatu, sú voči veriteľom neúčinné ex lege a majetok aj naďalej patrí do konkurznej podstaty a správca je oprávnený ho speňažovať.

V Martine, dňa 11.08.2023

Navrhovateľ a Dražobník: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca S548, Jesenského 29, 036 01 Martin                                                                                                                       

Rovnopis tohto Oznámenia o dražbe, s osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby je v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, uložený v sídle dražobníka