Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.08.2023
Zverejnený v OV č.:
160/2023
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B, 91702 Trnava,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022 S2069
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022, č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, narodená 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

Nakoľko I. kolo ponukového konania zahájené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk Správcom v Obchodnom vestníku č. 142/2023 zo dňa 26.07.2023 pod číslom K042070 bolo neúspešné, Správca týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) vyhlasuje druhé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk na odkúpenie majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty Dlžníka pod číslom súpisovej zložky 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 231/2022 zo dňa 02.12.2022, č. oznamu K069853, a po zmenách zverejnený v Obchodnom vestníku č. 117/2023 zo dňa 20.06.2023, č. oznamu K034465, a to konkrétne nasledovného majetku:

I. POZEMKY

Číslo súpisovej zložky

4

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 123/243, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 915 717 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 803 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/300 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

2 441,91 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

5

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/4, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 73 684 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

196,49 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

6

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 675, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 3 998 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

4,- EUR

 

Číslo súpisovej zložky

7

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 676/1, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 34 004 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

90,68 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

8

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 676/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 328 618 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

876,31 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

9

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 677/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 25 420 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

25,42 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

10

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 677/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 21 138 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

21,14 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

13

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/1, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 410 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

1,09 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

14

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 463 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

1,23 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

15

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/3, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 159 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

0,42 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

16

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 1113 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

1,11 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

17

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 321 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

0,32 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

18

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/3, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 382 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

0,38 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

19

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/4, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 832 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

0,83 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

20

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 1 462 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

1,46 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

21

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 312 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

0,83 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

22

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/3, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 2927 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

7,80 EUR

 

Číslo súpisovej zložky

23

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/4, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 417 533 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

Súpisová hodnota v EUR

1 113,42 EUR

(ďalej tiež ako „Predmet speňaženia“).

Podmienky ponukového konania:

Ponuka musí byť písomná, určitá a musí obsahovať označenie záujemcu a osoby konajúcej za alebo v mene záujemcu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu spoločne s preukázaním oprávnenia konať za alebo v mene záujemcu spoločne s kontaktnými údajmi, označenie Predmetu speňaženia, návrh na odkúpenie Predmetu speňaženia s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej číslom aj slovom v mene EUR. Zahraničná právnická osoba je povinná preukázať svoju právnu subjektivitu priložením originálu príslušného dokladu o jej právnej subjektivite s uvedením osoby oprávnenej za takúto osobu konať nie staršieho ako 30 dní. Ponuka doručená v listinnej (fyzickej) podobe musí byť doručená na adresu kancelárie Správcu: Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 v neporušenej a zalepenej obálke s výrazným označením v tomto znení: „Konkurz 60OdK/233/2022, záväzná ponuka URBAR. NEOTVÁRAŤ“. Ponuka doručená v elektronickej podobe musí byť doručená do elektronickej schránky Správcu: „Správca – KONFRERO Insolvency k. s.“ a musí v predmete elektronickej správy obsahovať označenie v tomto znení „Konkurz 60OdK/233/2022, záväzná ponuka URBAR. NEOTVÁRAŤ“ a musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom záujemcu.

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a končí v 10-ty deň o 14:00 hod., na neskôr doručenú ponuku sa neprihliada. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí v najbližší nasledujúci pracovný deň o 14:00 hod. Ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť.

Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená na 60% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia. Na ponuku, ktorá nedosahuje minimálnu výšku ponúknutej kúpnej ceny, sa neprihliada.

Predmet speňaženia je speňažovaný ako súbor, záujemca musí v ponuke označiť všetky súpisové zložky majetku tvoriace Predmet speňaženia, pričom v prípade neuvedenia akejkoľvek súpisovej zložky majetku (pozemkov) tvoriaceho Predmet speňaženia bude Správca považovať ponuku za podanú vo vzťahu k celému Predmetu speňaženia. Správca upozorňuje záujemcov, že všetok majetok tvoriaci súbor Predmetu speňaženia predstavuje spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z., o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZoPS“) a prevod vlastníctva je možný iba vo vzťahu ku všetkým pozemkom tvoriacim spoločnú nehnuteľnosť, tj. k celému Predmetu speňaženia, pričom čiastočný prevod vybraných súpisových zložiek majetku (pozemkov) je vylúčený. Nadobúdateľ Predmetu speňaženia sa stáva členom spoločenstva v zmysle ZoPS a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.

Záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na účet Správcu vedený v Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010, pod variabilným symbolom: 6023320221 a uvedením poznámky: „Záloha URBAR 60OdK/233/2022“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu, pričom suma zálohy musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada.

Vyhodnotenie ponúk:

Správca do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňaženia, splnil všetky podmienky ponukového konania v zmysle tejto výzvy a ZKR, jeho ponuka nebola odmietnutá a prihliada sa na ňu. Záloha zložená neúspešným záujemcom bude vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorý označí záujemca v ponuke.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, Správca bude písomne vyzývať záujemcov, ktorí ponúkli zhodné najvyššie kúpne ceny, na navýšenie ich ponúk najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Správcu k takémuto navýšeniu, a to aj opakovane až dokým práve jeden zo záujemcov neponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak žiadny zo záujemcov neponúkne vyššiu ponuku, víťazným záujemcom sa stáva záujemca na základe žrebu Správcu.

Na ponuku, ktorá je neurčitá alebo nie je v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve alebo ZKR, sa neprihliada. Správca má právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, odmietnuť ktorúkoľvek ponuku alebo všetky ponuky alebo neprihliadať na ponuku, ktorá vylučuje, obmedzuje alebo mení akúkoľvek z podmienok uvedených v tomto oznámení alebo pridáva novú podmienku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu sa prihliada iba na tú ponuku s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

Kúpna zmluva:

Písomné znenie kúpnej zmluvy, bude vyhotovené Správcom a následne bude víťazný záujemca písomne vyzvaný Správcom k jej podpisu. Víťaz ponukového konania ako kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie a prípadne vypratanie Predmetu speňaženia a administratívne alebo iné úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia a zmenami v príslušnej evidencii na svoje náklady. Záloha zložená víťazným záujemcom bez ďalšieho predstavuje výťažok speňaženia a použije sa na úhradu kúpnej ceny za Predmet speňaženia.

Obsahom kúpnej zmluvy nebude žiadny záväzok predávajúceho ani žiadne právo kupujúceho nad rámec východzieho zákonného režimu pre kúpnu zmluvu.

Bližšie informácie:

Žiadosti o bližšie informácie je možné zasielať na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: tekely@konfrero.com.

Správca si vyhradzuje právo uplatniť a záujemca sa v prípade takéhoto uplatnenia zaväzuje uhradiť v prospech príslušnej majetkovej podstaty Dlžníka zmluvnú pokutu vo výške víťazným záujemcom zloženej zálohy a záujemca súhlasí s tým, že na jej úhradu bude jednostranným započítaním použitá víťazným záujemcom zložená záloha, pričom táto sa tak stane majetkom podliehajúcim konkurzu, a to v prípade, ak záujemca ako víťaz ponukového konania akýmkoľvek spôsobom zmarí proces speňažovania majetku, predovšetkým ak ani v v Správcom dodatočne stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo svojej strany v súlade s pokynmi určenými písomne Správcom, alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, alebo spôsobí nemožnosť jej uzatvorenia predovšetkým z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti Správcovi ani na výzvu Správcu, alebo spôsobí jej neplatnosť, zánik inak ako splnením alebo nemožnosť jej s/plnenia.

V prípade zmarenia speňaženia Predmetu speňaženia Správca pred vyhlásením ďalšieho kola ponukového konania postupne vyzve neúspešných záujemcov takto zmareného kola od záujemcu s ďalšou v poradí najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na vyjadrenie súhlasu s kúpou podľa nimi predloženej ponuky.

Náklady záujemcu s účasťou v ponukovom konaní a všetky súvisiace náklady znáša výlučne záujemca. Podaním ponuky Správcovi v zmysle tejto výzvy záujemca vyjadruje svoj bezpodmienečný súhlas s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vyjadruje vôľu byť týmito podmienkami viazaný.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069