Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
31.08.2023
Zverejnený v OV č.:
167/2023
Dlžník:
Csirke Peter IČO 15.03.1978, , Stará Bašta 138, 98034 Stará Bašta,
Správca:
, Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/60/2023 S2009
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 7OdK/160/2023 na majetok dlžníka – Jana Huňáková, nar. 06.07.1984, trvale bytom 094 15 Zámutov 548, bola naša spoločnosť – UBC 2020, k.s., so sídlom Murgašova 1, 058 01 Poprad (predtým Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad), správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 2009, ustanovená za správcu majetku dlžníka. Týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladáme súpis všeobecnej podstaty:

 

Všeobecná podstata

Súpisová zložka majetku

Zápis do súpisu

Číslo súpisovej zložky majetku

Opis majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

 

Súpisová hodnota

1.

Pozemok Parcely registra „E“ parcelné číslo 1402/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 191 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV č. 1855, k. ú. Zármutov, okres: Vranov nad Topľou,
vo výške podielu 1/1 k celku

24.08.2023

§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s § 167i ods. 1 ZKR

 

1.146,- Eur

2.

Pozemok Parcely registra „E“ parcelné číslo 1403/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 208 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV č. 1855, k. ú. Zármutov, okres: Vranov nad Topľou,
vo výške podielu 1/2 k celku

24.08.2023

§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s § 167i ods. 1 ZKR

 

624,- Eur

 

3.

Pozemok Parcely registra „E“ parcelné číslo 1403/20, druh pozemku: orná pôda, o výmere 10 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV č. 1856, k. ú. Zármutov, okres: Vranov nad Topľou,
vo výške podielu 1/2 k celku

24.08.2023

§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s § 167i ods. 1 ZKR

 

30,- Eur

4.

Pozemok Parcely registra „E“ parcelné číslo 1402/5, druh pozemku: orná pôda, o výmere 209 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV č. 1857, k. ú. Zármutov, okres: Vranov nad Topľou,
vo výške podielu 24/28 a 4/28 k celku

24.08.2023

§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s § 167i ods. 1 ZKR

 

1.254,- Eur

5.

Pozemok Parcely registra „E“ parcelné číslo 1402/50, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV č. 1857, k. ú. Zármutov, okres: Vranov nad Topľou,
vo výške podielu 24/28 a 4/28 k celku

24.08.2023

§ 167h ods. 1 ZKR v spojení s § 167i ods. 1 ZKR

 

24,- Eur

 

Správca v rámci svojej činnosti vykonávanej s odbornou starostlivosťou nezistil žiaden iný majetok úpadcu podliehajúci konkurzu.

 

S úctou

 

UBC 2020, k.s.

Správca úpadcu