Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/339/2021

(FO) Horváth Ladislav (28.11.1961)

Bernolákova ulica 545, 92203 Vrbové

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.08.2023
Zverejnený v OV č.:
167/2023
Dlžník:
Horváth Ladislav IČO 28.11.1961, , Bernolákova ulica 545/46, 92203 Vrbové,
Správca:
JUDr. Marek Čelustka , Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/339/2021
Spisová značka správcu:
36OdK/339/2021 S1809
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1809, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Horváth, nar. 28.11.1961, bytom Bernolákova ulica 545/46, 922 03 Vrbové v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36OdK/339/2021 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)

oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

V Šali, dňa 25.08.2023

JUDr. Marek Čelustka, správca