Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/170/2023

(FO) Hock Ladislav (07.01.1975)

Handlová , 97251 Handlová

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.08.2023
Zverejnený v OV č.:
167/2023
Dlžník:
Hock Ladislav IČO 07.01.1975, , Handlová -, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Lucia Berkeš Daňová , Potočná 66, 97251 Handlová,
Spisová značka súdu:
38OdK/170/2023
Spisová značka správcu:
38OdK/170/2023 S1987
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Ladislav Hock, nar. 07.01.1975, trvale bytom 972 51 Handlová, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ladislav Hock, nar. 07.01.1975, trvale bytom 972 51 Handlová končí. Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku, ktorý predložil dlžník, informácií poskytnutých dlžníkom, súčinnosti tretích osôb, ako aj informácií z príslušných registrov zhromažďujúcich informácie o majetku osôb.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Lucia Daňová, správca