(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Dátum zverejnenia:
31.08.2023
Zverejnený v OV č.:
167/2023
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Text:

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01  Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 týmto v súlade s ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako  ZoKR“) v kontexte ust. § 206d a 206n ods. 1 a 4 ZoKR vo vzťahu k schôdzi veriteľov a (II.) ust. § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR do 31.12.2016) v kontexte ust. § 206d ZoKR vo vzťahu k zasadnutiu so zástupcom veriteľov zverejňuje zápisnicu z prvého (I.) zasadnutia so zástupcom veriteľov. 

_________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov 

podľa ust. § 38 ods. 6 ZoKR do 31.12.2016 v spojení s ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) (ďalej aj len ako Zápisnica“)

1. Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia konkurzu

úpadca     STONTEC, s.r.o. v konkurze

sp. zn. konkurzu     4K/16/2016

sp. zn. správcu     4K/16/2016 S1971

1.2. Identifikácia konania zasadnutia so zástupcom veriteľov

spôsob konania     videokonferencia prostredníctvom programu Microsoft Teams

dátum konania     16.8.2023

čas začiatku     10:10 hod.

zvolanie     oznámením o zvolaní piatej (V.) schôdze veriteľov a zvolanie zasadnutia so zástupcom veriteľov publikovaným v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 93/2023 zo dňa 17.5.2023

1.3. Osoby prítomné na zasadnutí so zástupcom veriteľov

1.3.1. Správca

Witt&Kleim Renewals k.s.

sídlo kancelárie     Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica

IČO     52 767 159

konajúc     JUDr. Ondrej Kalamár, komplementár

(ďalej aj len ako Správca)

ako správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

so sídlom     J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen

IČO     36 632 716

(ďalej aj len ako Úpadca)

1.3.2. Zástupca veriteľov

Slovenská konsolidačná, a.s.

konajúc     Milada Janíčková, na základe poverenia

(ďalej aj len ako Zástupca veriteľov)

1.3.5. Ďalšie osoby

JUDr. Dušan Žigmund     zapisovateľ

2. Program zasadnutia so Zástupcom veriteľov

2.1. Bod č. 1 programu          Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov

2.2. Bod č. 2 programu          Umožnenie elektronickej komunikácie Správcu a Zástupcu veriteľov

2.3. Bod č. 3 programu          Schválenie hlasovania per rollam zástupcu veriteľa

2.4. Bod č. 4. programu          Iné návrhy zástupcu veriteľa

2.5. Bod č. 5 programu          Záver

3. Bod. č. 1 programu - Otvorenie zasadnutia so Zástupcom veriteľov

3.1. Zasadnutie so Zástupcom veriteľov otvoril Správca, privítaním prítomného Zástupcu veriteľov o 10:10 hod. a oboznámením s programom zasadnutia so Zástupcom veriteľov.

3.2. Po vyvolaní prvého (1.) bodu programu zasadnutia so Zástupcom veriteľov Správca úvodom konštatoval, že zasadnutie so Zástupcom veriteľov sa koná v súlade s ust. § 38 ods. 1 druhej vety ZoKR na základe oznámenia publikovaného v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky v zákonnej lehote spôsobom a v čase určenom v oznámení o zvolaní zasadnutia so zástupcom veriteľov a následného zvolania zasadnutia so Zástupcom veriteľov Správcom bezprostredne po skončení konania schôdze veriteľov Úpadcu.

3.3. Správca skonštatoval, že na zasadnutí so Zástupcom veriteľa je prítomný Zástupca veriteľov a teda skonštatoval, že je možné prijímať rozhodnutia Zástupcom veriteľov. Správca prítomného Zástupcu veriteľov informoval, že hlasovanie bude prebiehať aklamačne a možno hlasovať ZA prijatie návrhu, PROTI prijatiu návrhu alebo je možné ZDRŽAŤ sa hlasovania.

4. Bod. č. 2 programu – Umožnenie elektronickej komunikácie Správcu a Zástupcu veriteľov

4.1. Správca úvodom požiadal Zástupcu veriteľov o vyjadrenie, či súhlasí s elektronickou formou komunikácie medzi Správcom a Zástupcom veriteľov (e-mail, elektronická schránka).

4.2. Zástupca veriteľov vyjadril svoj súhlas s možnosťou komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky, resp. e-mailovej schránky, ktorú Zástupca veriteľov poskytol Správcovi pred konaním zasadnutia so zástupcom veriteľov.

5. Bod. č. 3 programu - Schválenie hlasovania per rollam zástupcu veriteľa

5.1. Správca Zástupcu veriteľov požiadal o vyjadrenie, či súhlasí s tým, aby bolo ďalšie hlasovanie Zástupcu veriteľov v budúcich zasadnutiach so Zástupcom veriteľov realizované per rollam, ktoré má zabezpečiť najmä efektívnosť a rýchlosť.

5.2. Zástupca veriteľov vyjadril súhlas a tak Správca skonštatoval, že Zástupca veriteľov bude oprávnený hlasovať per rollam na zasadnutiach so Zástupcom veriteľov.

6. Bod. č. 4 programu - Iné návrhy zástupcu veriteľa

6.1. Správca sa následne dotázal Zástupcu veriteľov, či má iné návrhy, ktoré by sa mali Zástupcom veriteľov prijať. Nakoľko Zástupca veriteľov nepredniesol žiaden návrh, ktorý by sa mal na zasadnutí so Zástupcom veriteľov prijať, Správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu zasadnutia so Zástupcom veriteľov.

7. Bod č. 5 programu – Záver

7.1. V závere Správca skonštatoval vyčerpanie programu zo zasadnutia so Zástupcom veriteľov a poďakoval sa Zástupcovi veriteľov a ďalším osobám za účasť, a zasadnutie so Zástupcom veriteľov ukončil v čase 10:15 hod. Správca prítomného Zástupcu veriteľov oboznámil, že Zápisnicu vyhotoví Správca a bezodkladne ju doručí Zástupcovi veriteľov. Následne Správca zabezpečí jej publikáciu do Obchodného vestníka Slovenskej republiky a bude taktiež založená do správcovského spisu, kde do nej možno nahliadať, prípadne je možné si vyžiadať fotokópiu Zápisnice.

V Bratislave, dňa 17.8.2023.

Zástupca veriteľov

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

Milada Janíčková

na základe poverenia

(podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)

_______________________________________________________________________________________

V Banskej Bystrici, dňa 24.8.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)