Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/164/2023

(FO) Bartok Ladislav (30.07.1953)

Mlynárska 2285, 04001 Košice-Juh

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
19.09.2023
Zverejnený v OV č.:
178/2023
Dlžník:
Ladislav Bartok IČO 30.07.1953, , Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice,
Správca:
JUDr. Jana Závodská , Floriánska 19, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/164/2023
Spisová značka správcu:
31OdK/164/2023/S737
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V konkurznej veci vedenej Mestským súdom Košice  sp. zn. 31OdK/164/2023 JUDr. Jana Závodská, správca navrhovateľa – dlžnika:  Ladislav Bartok, nar. 30.07.1953, bytom Mlynárska 2285/5, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Bartok,  s miestom podnikania: Čiernomorská 1382/2, 040 12 Košice, IČO: 33 590 923 podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b)  v spojení s ust. § 167l ods. 5 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii  oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu  v prípade popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK86 1111 0000 0001 0068 3013. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 3101642023.

 

V Košiciach 13.09.2023

JUDr. Jana Závodská, správca