Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/379/2023

(FO) Salayová Alexandra (22.08.1996)

Zvolen , 96001 Zvolen

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.09.2023
Zverejnený v OV č.:
182/2023
Dlžník:
Salayová Alexandra IČO 22.08.1996, , Zvolen 0, 96001 Zvolen,
Správca:
JUDr. Viera Cibulová , Nám. SNP 70/36, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/379/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/379/2023 S1337
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Viera Cibulová, so sídlom kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01  Zvolen, správca dlžníka : Alexandra Salayová, nar. 22.08.1996, trvale bytom Zvolen, 960 01 Zvolen,  podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999

Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: Alexandra Salayová, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/379/2023. 

Poučenie:

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú.

JUDr. Viera Cibulová, správca