Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/379/2023

(FO) Salayová Alexandra (22.08.1996)

Zvolen , 96001 Zvolen

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.09.2023
Zverejnený v OV č.:
182/2023
Dlžník:
Salayová Alexandra IČO 22.08.1996, , Zvolen 0, 96001 Zvolen,
Správca:
JUDr. Viera Cibulová , Nám. SNP 70/36, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/379/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/379/2023 S1337
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/379/2023, uverejneného v Obchodnom vestníku č. 178/2023 dňa 19.09.2023 na majetok dlžníka: Alexandra Salayová, nar. 22.08.1996, trvale bytom Zvolen, 960 01 Zvolen, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel. č. 0910 660 504.

JUDr. Viera Cibulová, správca