Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.10.2023
Zverejnený v OV č.:
188/2023
Dlžník:
Síkelová Ľubomíra IČO 03.08.1971, , Bystrická 76/4, 01501 Rajec,
Správca:
JUDr. Tatiana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
8OdK/305/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/305/2018 S548
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

V súlade s § 92 ods. 6 a § 167n /štvrtá časť: ODDLŽENIE/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov správkyňa konkurznej podstaty Dlžníka Ľubomíra Síkelová, nar. 03.08.1971, trvale bytom Bystrická 76/4, 015 01 Rajec JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, S548 pri výkone svojej funkcie bola oprávnená realizovať 1. kolo dražby nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka.

Navrhovateľ a dražobník v jednej osobe bola ustanovená správkyňa konkurznej podstaty č. k. 8OdK/305/2018, publikované v OV č. 6/2019 dňa 09.01.2019.

Oznámenie o dražbe zo dňa 11.08.2023 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 157/2023 dňa  16.08.2023, kde boli zverejnené podstatné náležitosti konania dražby nehnuteľného majetku.

Miesto konania dražby: Jesenského 29, 036 01 Martin

Dátum konania dražby: 27.09.2023

Čas otvorenia dražby: 11,00 hod

Označenie či ide o opakovanú dražbu : 1.kolo dražby

Predmetná dražba bola zrušená z dôvodu práceneschopnosti správcu, resp. dražobníka, pričom opakované 1. kolo dražby bude účastníkom oznámené spôsobom v súlade s § 17 zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 v platnom znení.

V Martine, dňa 28.09.2023