(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Dátum zverejnenia:
10.10.2023
Zverejnený v OV č.:
193/2023
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Text:

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej
kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako „Správca“) ustanovený za správcu
úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len
ako „Úpadca“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo
publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 81/2016 zo
dňa 28.04.2016 týmto v súlade s ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v kontexte ust. § 206d a
206n ods. 1 a 4 ZoKR vo vzťahu k schôdzi veriteľov a (II.) ust. § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 107 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej
aj len ako „ZoKR do 31.12.2016“) v kontexte ust. § 206d ZoKR vo vzťahu k zasadnutiu so zástupcom veriteľov
zverejňuje zápisnicu z druhého (II.) zasadnutia so zástupcom veriteľov.

__________________________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

podľa ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kontexte ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 v spojení s ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) (ďalej aj len ako Zápisnica)

1. Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia konkurzu

úpadca                    STONTEC, s.r.o. v konkurze

sp. zn. konkurzu                    4K/16/2016

sp. zn. správcu                    4K/16/2016 S1971

1.2. Identifikácia konania zasadnutia so zástupcom veriteľov

spôsob konania                    hlasovanie per rollam

dátum konania                    13.9.2023

čas začiatku                    13:00 hod.

zvolanie                    na základe žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu príslušného orgánu zo dňa 8.9.2023

1.3. Osoby prítomné na zasadnutí so zástupcom veriteľov

1.3.1. Zástupca veriteľov

Slovenská konsolidačná, a.s.

konajúc                    Milada Janíčková, na základe poverenia

(ďalej aj len ako Zástupca veriteľov)

2. Program zasadnutia so Zástupcom veriteľov

2.1. Bod č. 1 programu                    Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov

2.2. Bod č. 2 programu                   Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 8.9.2023

2.2. Bod č. 3 programu                   Záver

3. Bod. č. 1 programu - Otvorenie zasadnutia so Zástupcom veriteľov

3.1. Zasadnutie so Zástupcom veriteľov otvoril Zástupca veriteľov o 13:00 hod. na základe žiadosti správcu Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) správcu úpadcu STONTEC s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 365 742 (ďalej aj len ako Úpadca) zo dňa 8.9.2023 o vykonanie zasadnutia so Zástupcom veriteľov a o udelenie záväzného pokynu v súvislosti so spoločným speňažením majetku v oddelenej podstate veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a všeobecnej podstate.

4. Bod. č. 2 programu – Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 8.9.2023

4.1. Zástupca veriteľov zvolený za zástupcu veriteľov rozhodnutím piatej (V.) schôdze veriteľov Úpadcu konanej dňa 16.8.2023 po oboznámení sa so žiadosťou Správcu podľa obsahu návrhu na prijatie uznesenia obsiahnutého v žiadosti Správcu prijíma nasledovné uznesenie:

„Zástupca veriteľov, obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, ako príslušný orgán, ukladá obchodnej spoločnosti Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 správcovi úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 záväzný pokyn podľa ust. § 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 v nasledovnom znení:

1. Správca speňaží súpisovú zložku majetku č. 2 zapísanú v súpise všeobecnej podstaty tak, ako je uvedené v primárnom návrhu záväzného pokynu obsiahnutého v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 8.9.2023.“

5. Bod č. 3 programu – Záver

5.1. Zasadnutie so Zástupcom veriteľov bolo ukončené v čase 13:05 hod.

V Bratislave, dňa 13.9.2023.

Zástupca veriteľov

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

Milada Janíčková

na základe poverenia

__________________________________________________________________________

V Banskej Bystrici, dňa 4.10.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)