Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/379/2023

(FO) Salayová Alexandra (22.08.1996)

Zvolen , 96001 Zvolen

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
17.10.2023
Zverejnený v OV č.:
198/2023
Dlžník:
Salayová Alexandra IČO 22.08.1996, , Zvolen 0, 96001 Zvolen,
Správca:
JUDr. Viera Cibulová , Nám. SNP 70/36, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/379/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/379/2023 S1337
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/379/2023 zo dňa 07.09.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Salayová, nar. 22.08.1996, trvale bytom Zvolen, 960 01 Zvolen, (ďalej len Dlžník) a do funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Viera Cibulová, správca, so sídlom Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S 1337 (ďalej len Správca).  Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2023 zo dňa 19.09.2023.

 V zmysle ust. § 166i ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR),  správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Správca je povinný podľa ust. § 167j ods. 1 ZKR do 60 dní od vyhlásenia konkurzu  vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR  správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru alevo odporovateľnosti právnych úkonov  v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ, ktorý uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.  Takéto šetrenia správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad konkurzu, v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

 Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby v prípade, že majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka, resp. jeho pomerov alebo odporovateľnosti právnych úkonov, doručili takýto návrh správcovi v lehote 10 dní od zverejnenia tohto podania v Obchodnom vestníku a zároveň zložili zálohu na trovy týchto šetrení.

Vo Zvolene, dňa 12.10.2023.

JUDr. Viera Cibulová, správca