Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/128/2023

(FO) Blaškovičová Anna (22.07.1953)

Na Hôrke 46/35 , 94911 Nitra - Diely

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.10.2023
Zverejnený v OV č.:
204/2023
Dlžník:
Blaškovičová Anna IČO 22.07.1953, , Na Hôrke 46/35, 94911 Nitra - Diely,
Správca:
Ing. Ladislav Bódi , Mariánska 6, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
20OdK/128/2023
Spisová značka správcu:
20OdK/128/2023 S1154
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.06.2023, spisová značka 20OdK/128/2023-20 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01  Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR  zn. S 1154 bol ustanovený za správcu Anna Blaškovičová, narodená 22.07.1953, bytom Na Hôrke 46/35, 949 11  Nitra – Diely. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 126/2023 dňa 03.07.2023 pod číslom K037154 a nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2023.

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01  Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR  zn. S 1154 ako správca úpadcu Anna Blaškovičová, narodená 22.07.1953, bytom Na Hôrke 46/35, 949 11  Nitra – Diely v súlade s § 167p  zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty dlžníka. Jednalo sa o súbor nehnuteľného majetku – parcely registra “E“ v podielovom spoluvlastníctve dlžníčky zverejnené v  Obchodnom vestníku číslo 174/2023 dňa 12.09.2023 pod číslom K051515 nasledovne: 

Druh majetku: Pozemok - Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu

Súp.položka majetku

Druh pozemku

Číslo LV

Kat. územie

Parc.č.

Výmera

Spol. podiel

 Súpisová hodnota majetku

Dôvod zapísania do súpisu majetku

Dátum zápisu do majetkovej podstaty

1.

Trvalý trávny porast

926

Čab

230

5447

2/48

 55,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

2.

Ostatná plocha

1283

Čab

1289/4

350

4/32

 24,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

3.

Orná pôda

1283

Čab

1290/4

11666

4/32

 36,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

4.

Lesný pozemok

1243

Čab

955

91

1/16

 9,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

5.

Orná pôda

1163

Čab

755/9

12988

1/8

 25,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

6.

Orná pôda

1163

Čab

1039

356

1/8

 15,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

7.

Orná pôda

1132

Čab

691/23

5755

2/16

 16,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

8.

Orná pôda

1351

Výčapy-Opatovce

1994

128749

1/54

 25,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

9.

Orná pôda

1352

Výčapy-Opatovce

1983

238699

2/594

 20,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

10.

Orná pôda

844

Nové Sady

749/6

9423

1/8

 13,00 €

majetok úpadcu podľa § 167 j v nadväznosti na §76 a §77 ZKR

31.8.2023

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúcemu konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 189/2023 dňa 04.10.2023 pod číslom K055924. V stanovenej lehote predložili svoje ponuky 7-mi záujemcovia, ktorí splnili všetky podmienky verejného ponukového konania a ich ponuky boli správcom uznané za platné. Všetky ponuky boli riadne označené a spĺňali všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania. Všetci predkladatelia ponúk splnili aj podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet správcu.

Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 19.10.2023 a úspešným účastníkom ponukového konania sa stal záujemca s ponukou označenou číslom 5. vo výške 3.600,- Eur (slovom Tritisícšesťsto eur).

Správca vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka ako úspešné a s víťazným  záujemcom uzatvorí kúpnu zmluvu. 

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu otvárania obálok.

Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 19.10.2023, 10 dní na uplatnenia práva vykúpenia majetku z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR začína plynúť zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR.

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich  dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

 V Nitre, dňa 20.10.2023                                                              Ing. Ladislav Bódi, správca