Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/86/2023

(FO) Jarábek Marián (27.02.1998)

Žiar nad Hronom , 96501 Žiar nad Hronom

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.10.2023
Zverejnený v OV č.:
205/2023
Dlžník:
Marián Jarábek IČO 27.02.1998, , Žiar nad Hronom -, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
, Pod Urpínom 5, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/86/2023
Spisová značka správcu:
2OdK/86/2023 S1751
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 24.03.2023, č. k. 2OdK/86/2023 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka  Marián Jarábek, nar. 27. 02. 1998, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 63/2023zo dňa 30.03.2023, K017647.

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Marián Jarábek, nar. 27. 02. 1998, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marián Jarábek, nar. 27. 02. 1998, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2023

LEGES Recovery k.s., správca