Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/132/2023

(FO) Sedlačková Martina (07.03.1986)

Karpatské Námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.11.2023
Zverejnený v OV č.:
215/2023
Dlžník:
Sedlačková Martina IČO 07.03.1986, , Karpatské Námestie 7770/10A, 83106 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/132/2023
Spisová značka správcu:
21OdK/132/2023 S1716
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 26.10.2023, sp. zn. 21OdK/132/2023, bol na majetok dlžníka: Martina Sedlačková, nar. 07.03.1986, trv. byt. Karpatské Námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom: Martina Sedlačková, IČO: 52 114 091, s miestom podnikania: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2023, deň vydania: 07.11.2023.

 

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty