Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/132/2023

(FO) Sedlačková Martina (07.03.1986)

Karpatské Námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.11.2023
Zverejnený v OV č.:
215/2023
Dlžník:
Sedlačková Martina IČO 07.03.1986, , Karpatské Námestie 7770/10A, 83106 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/132/2023
Spisová značka správcu:
21OdK/132/2023 S1716
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 26.10.2023, sp. zn. 21OdK/132/2023, bol na majetok dlžníka: Martina Sedlačková, nar. 07.03.1986, trv. byt. Karpatské Námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom: Martina Sedlačková, IČO: 52 114 091, s miestom podnikania: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2023, deň vydania: 07.11.2023.

 

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zelená 2, 811 01 Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu: kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323919.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty