Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/290/2020

(FO) Džubák Michal (07.01.1984)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
16.11.2023
Zverejnený v OV č.:
219/2023
Dlžník:
Džubák Michal IČO 07.01.1984, , Za Kaštieľom 1327/5, 05311 Smižany,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-27OdK/290/2020
Spisová značka správcu:
B1-27OdK/290/2020 S1690
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1690, správca dlžníka: Michal Džubák, nar. 07. 01. 1984, trv. byt. Za Kaštieľom 1327/5, Smižany, týmto v rámci rekonštrukcie spisu podľa ust. § 27 vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov vyzýva veriteľov, ktorí si prihlásili pohľadávky do predmetného konkurzného konania u pôvodného správcu konkurznej podstaty dlžníka, aby svoje prihlášky pohľadávok opätovne doručili do kancelárie súčasného správcu spolu s dokladom preukazujúcim kedy bola prihláška pôvodnému správcovi doručená, nakoľko nedošlo k odovzdaniu spisového materiálu pôvodným správcom.

O uvedené Vás žiadame v lehote 45 dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku

 

V Bratislave, dňa 13.11.2023

JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka