(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
07.11.2023
Dátum zverejnenia:
20.11.2023
Zverejnený v OV č.:
220/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
60K/16/2023
ICS:
2123208472
Vydal:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: