(PO) SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, IČO 36269620

Bratislavská 4356, 92601 Sereď

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
08.11.2023
Dátum zverejnenia:
20.11.2023
Zverejnený v OV č.:
220/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
20K/8/2023
ICS:
2123207708
Vydal:
JUDr. Veronika Židek
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii IČO 36269620, , Bratislavská 4356, 92601 Sereď, Slovenská republika
Navrhovatelia:
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii IČO 36269620, , Bratislavská 4356, 92601 Sereď, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bratislavská 4356, 926 01 Sereď, IČO: 36 269 620, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16835/T, zastúpený likvidátorom: JUDr. PhDr. Marek Tóth , LL.M., so sídlom Novomestská 44/46, 926 01 Sereď, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bratislavská 4356, 926 01 Sereď, IČO: 36 269 620, zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16835/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: