Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 20R/2/2023

(PO) MAJES výťahy a eskalátory, a.s., IČO 35770732

Bojnická 18, 83104 Bratislava

Povolenie reštrukturalizácie, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
13.11.2023
Dátum zverejnenia:
20.11.2023
Zverejnený v OV č.:
220/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
20R/2/2023
ICS:
4123239363
Vydal:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. IČO 35770732, , Bojnická 18, 83104 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. IČO 35770732, , Bojnická 18, 83104 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra, v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania dlžníka: MAJES výťahy a eskalátory, a.s., so sídlom: Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 732, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
Rozhodnutie:
I. Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: MAJES výťahy a eskalátory, a.s., so sídlom: Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 732. II. Súd má medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (t. j. na povolenie reštrukturalizácie) ako hlavného insolvenčného konania podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení. III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Origon Recovery Solutions, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, značka správcu S2082. IV. Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili pohľadávky prihláškou, ktorá musí byť správcovi doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 121 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení (ďalej len „ZoKR“) a musí spĺňať náležitosti podľa § 122 ods. 1 v spojení s primeraným použitím § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZoKR. V. Súd určuje, že počas reštrukturalizácie budú podliehať súhlasu správcu právne úkony dlžníka v tomto rozsahu: i. Všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch; ii. Investície nad 30.000,- EUR ; iii. Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby; iv. Nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe; v. Prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku, ktorého hodnotu predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom; vi. Uzatvorenie zmluvy o nájme, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov; vii. Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenou treťou osobou; viii. Vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu; ix. Urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok; x. Vykonanie iného než bežného úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR); xi. Uzatvorenie zmluvy, s ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenia na čas viac ako troch mesiacov; xii. Uzatvorenie zmluvy/uzatvorenie dodatkov k existujúcej zmluve, ktorou sa dlžník zaviaže/zaviazal poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50.000,- eur; xiii. Akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií; xiv. Urobenie akékoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej pohľadávke; xv. Uzavretie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZoKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určení popretej pohľadávky. VI. Súd ukladá správcovi povinnosť okamžite informovať o povolení reštrukturalizácie dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v účinnom znení známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu, okrem II. výroku, odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta druhá v spojení s § 116 ods. 4 e silentio ZoKR). Proti II. výroku tohto uznesenia môže na základe čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ odvolanie, ktoré možno odôvodniť iba tým, že súd nemal medzinárodnú právomoc na začatie tohto insolvenčného konania (povolením reštrukturalizácie v reštrukturalizačnom konaní) ako hlavného insolvenčného konania. Odvolanie (§ 196 ZoKR v spojení so štvrtou časťou prvou hlavou CSP) sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, za ktorý sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR), na Okresnom súde Nitra ako súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania stanovených v § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Za deň doručenia tohto súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR). U tých osôb, ktorým sa toto uznesenie doručuje aj iným spôsobom ako jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, je začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený s dňom jeho doručenia formou zverejnenia v Obchodnom vestníka (§ 199 ods. 4, ods. 3, ods. 1 ZoKR), za ktorý sa považuje nasledujúci deň po faktickom zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta prvá ZoKR). Právne účinky zverejnenia tohto súdneho rozhodnutia nastávajú nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 veta druhá ZoKR). Poučenie účastníkov podľa § 197 ods. 6 ZoKR o práve uplatniť námietku zaujatosti: Účastník konania môže najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť proti sudcovi námietku zaujatosti, ak u sudcu so zreteľom na jeho pomer ku konaniu, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky sa neprihliada (§ 197 ods. 6, § 196 ZoKR v spojení s § 52 ods. 1, § 49 CSP). V dôsledku skutočností, ktoré nastanú po skončení lehoty na prihlasovanie pohľadávok, môže účastník konania najneskôr do siedmich dní, odkedy sa dozvedel o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený, uplatniť proti sudcovi námietku zaujatosti, ak u sudcu so zreteľom na jeho pomer ku konaniu, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, § 197 ods. 6, § 196 ZoKR v spojení s § 52 ods. 1, § 49, § 53 ods. 1 CSP). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania stanovených v § 127 CSP uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa predchádzajúcej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 197 ods. 6, § 196 ZoKR v spojení s § 52 ods. 2 CSP). Poučenie veriteľov podľa § 116 ods. 4 ZoKR o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok: Podľa § 121 ZoKR, upravujúceho prihlasovanie pohľadávok: Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná; to neplatí, ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak sa na ňu neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa použije primerane. Podľa § 28 ods. 6 ZoKR, na ktorého primerané použitie odkazuje § 121 ZoKR: Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Podľa § 122 ZoKR, upravujúceho náležitosti prihlášky: (1) Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. (2) Ustanovenia § 30 a 31 sa použijú rovnako. (3) Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (4) Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada. Podľa § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZoKR, na ktorých primerané použitie odkazuje § 122 ods. 1 ZoKR: (1) Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky. (2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (3) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (5) Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (6) K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (8) Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podľa § 28 ods. 2 vety štvrtej a piatej ZoKR, v ktorom rozsahu je podľa § 29 ods. 1 ZKR a § 122 ods. 1 ZoKR ustanovenie § 28 ods. 2 ZoKR primerane použiteľné v reštrukturalizácii: Ak prihlášku podáva zástupca veriteľa, plnomocenstvo vyhotovené v listinnej podobe sa doručuje elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k prihláške; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii8ae) sa nepoužijú. Ak plnomocenstvo vyhotovené v elektronickej podobe alebo plnomocenstvo podľa predchádzajúcej vety nie je pripojené k prihláške, na prihlášku sa neprihliada. Podľa § 30 a § 31, na ktorých primerané použitie odkazuje § 122 ods. 2 ZoKR: (§ 30 ods. 1:) Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 2:) Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 31 ods. 1:) Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. To platí primerane aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu. (§ 31 ods. 2:) Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. (§ 31 ods. 3:) Najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca oznámi súdu, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov.
Oznam: