Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/521/2020

(FO) Blažej Juraj (26.09.1997)

Staničná 341, 01861 Beluša

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.11.2023
Zverejnený v OV č.:
223/2023
Dlžník:
Blažej Juraj IČO 26.09.1997, , Staničná 341 / 8, 01861 Beluša,
Správca:
Mgr. Janette Adamcová , Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava,
Spisová značka súdu:
38OdK/521/2020
Spisová značka správcu:
38OdK/521/2020 S1504
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Okresný súd Trenčín  uznesením zo dňa 21.12.2020, č. k. 38OdK/521/2020 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka  - Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.

Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 250/2020 dňa 30.12.2020.

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí dňa 27.03.2021, na ktorom správca dlžníka poučil o povinnostiach dlžníka podľa ZKR , ako aj o následkoch nesplnenia týchto povinností vrátane trestnoprávnych následkov, a tiež podľa šetrenia správcom, dlžník nie je vlastníkom žiadneho  majetku, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty a speňažiť.

Na základe týchto skutočností a potom, čo správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí. 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša,

   z r u š u j e.

 

 V Myjave, 17.11.2023,   Mgr. Janette Adamcová, správca