Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/174/2022

(FO) Petríková Andrea (24.04.1973)

Poľná 381/6 , 90029 Nová Dedinka

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
27.11.2023
Zverejnený v OV č.:
225/2023
Dlžník:
Petríková Andrea IČO 24.04.1973, , Poľná 381/6, 90029 Nová Dedinka,
Správca:
, Staromestská 3, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-33OdK/174/2022
Spisová značka správcu:
B1-33OdK/174/2022 S1664
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

V konkurznej veci dlžníka Andrea Petríková, nar. 24.04.1973, trvale bytom Poľná 381/6, 900 29 Nová Dedinka, správca týmto v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKaR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa STAROPRAMEN-SLOVAKIA s.r.o., IČO: 31407722, so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, zastúpený: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 36856584, v sume 12 622,85,- EUR prihlásená na základe prihlášky pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ZKaR.

 

V Bratislave dňa 22.11.2023.

 

Čechová Insolvency Services k.s.

konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár

správca