(PO) TEKADEX s. r. o., IČO 46370196

Gaštanová 1051/5, 95633 Chynorany

Vyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
22.11.2023
Dátum zverejnenia:
29.11.2023
Zverejnený v OV č.:
227/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
38K/19/2023
ICS:
3123205492
Vydal:
JUDr. Hana Hubináková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník/Úpadca:
TEKADEX s. r. o. IČO 46370196, , Gaštanová 5/1051, 95633 Chynorany, Slovenská republika
Navrhovatelia:
TEKADEX s. r. o. IČO 46370196, , Gaštanová 5/1051, 95633 Chynorany, Slovenská republika SR - Daňový úrad Trenčín IČO 42499500, , K Dolnej stanici 22, 91133 Trenčín, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500 0013, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti TEKADEX s. r. o. so sídlom Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 46 370 196, takto
Rozhodnutie:
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť TEKADEX s. r. o. so sídlom Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 46 370 196. II. Do funkcie správcu sa ustanovuje BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514. III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní. IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho polroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny polrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach. VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu, pričom prihláška pohľadávky musí byť autorizovaná. Spôsob prihlasovania pohľadávok a náležitosti prihlášky sú upravené v § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku). VIII. Predbežnému správcovi BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514 sa priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur. IX. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514, priznanú odmenu vo výške 1 500,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 12/2023.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník. Ak bol konkurz vyhlásený ako hlavné insolvenčné konanie, odvolanie je oprávnený podať ktorýkoľvek veriteľ dlžníka. Ak bol konkurz vyhlásený ako vedľajšie insolvenčné konanie, odvolanie je oprávnený podať správca v hlavnom insolvenčnom konaní. Proti výroku VIII. a IX. tohto uznesenia môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku (deň nasledujúci po zverejnení) prostredníctvom Okresného súdu Trenčín. Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Oznam: