Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
30.11.2023
Zverejnený v OV č.:
228/2023
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B, 91702 Trnava,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022 S2069
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022, č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, dát. nar. 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167j ods 1 s primeraným použitím ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) týmto Správca zverejňuje zmenu v súpise majetku všeobecnej podstaty spočívajúcu v zmene súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku 24:

POZEMOK

Číslo súpisovej zložky

24

Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV

Pozemok parcely registra "E", parc. č. 665/903, druh pozemku: Orná pôda, výmera 9 194 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobotská Lehota, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 898 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/2 k celku

Súpisová hodnota v EUR

4 826,85 EUR

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069