Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/393/2023

(FO) Vršata Ján (01.06.1968)

Pruské , 01852 Pruské

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.12.2023
Zverejnený v OV č.:
229/2023
Dlžník:
Vršata Ján IČO 01.06.1968, , Pruské 0, 01852 Pruské,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , Haškova 18, 91501 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/393/2023
Spisová značka správcu:
38OdK/393/2023 S445
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ján Vršata, nar. 01.06.1968, trvale bytom 018 52 Pruské,  vedenej  na Okresnom súde v Trenčíne č. k 38OdK/393/2023 ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 226/2023 dňa 28.11.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika k sp. zn. 38OdK/393/2023. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať  hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má  veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej  podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa  pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa  referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.

JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 2015, as the bankruptcy truste of Ján Vršata, born 01.06.1968, adress 018 52 Pruské, Slovak republic.  I am obligatetto inform you that with the resolution of the Dictrict Court in  Trenčín, No 38OdK/393/2023 published in the Government Journal No 226/2023 on 28.11.2023 bankruptcy was declared on the  Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the  adress JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic,  to the file No. 38OdK/393/2023. Registration that not be delivered on time will be considered  as claims in  bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not  be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has  to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by  the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an adress of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to truste or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.