(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

I. Súd v y z ý v a dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851...
Dátum vydania:
23.11.2023
Dátum zverejnenia:
01.12.2023
Zverejnený v OV č.:
229/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
60K/16/2023
ICS:
2123208472
Vydal:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, takto
Rozhodnutie:
I. Súd v y z ý v a dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť. II. Súd v y z ý v a dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 90 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 90 dní od začatia konkurzného konania. III. Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania. IV. Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. V. Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Oznam: