(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

OKRESNÝ SÚD TRNAVA Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 03388215...
Dátum vydania:
28.11.2023
Dátum zverejnenia:
04.12.2023
Zverejnený v OV č.:
230/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
60K/16/2023
ICS:
2123208472
Vydal:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191 elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trnava 60K/16/2023 OS Trnava 28.11.2023 VEC Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu: 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň: 23.01.2024 o 08:30 hod., č. d. 243, 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava. Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania. Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou. Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. JUDr. Eva Krošlák Cmerová s u d k y ň a Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Veronika Vernerová