(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
23.11.2023
Dátum zverejnenia:
04.12.2023
Zverejnený v OV č.:
230/2023
Autor oznamu:
Mestský súd Bratislava III
Spisová značka:
21K/40/2023
ICS:
1323206256
Vydal:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Mestský súd Bratislava III
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Bratislava III v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853, právne zastúpeného: Mgr. et. Mgr. Jozef Krkošek, advokát, so sídlom: Pečnianska 1, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: