Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2023

(FO) Soľava František (19.04.1990)

Joliota Curie 732, 05801 Poprad

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.12.2023
Zverejnený v OV č.:
234/2023
Dlžník:
Soľava František IČO 19.04.1990, , Joliota Curie 732/23, 05801 Poprad,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
8OdK/178/2023
Spisová značka správcu:
8OdK/178/2023 S1884
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka – František Soľava, nar. 19.04.1990, trvale bytom Joliota Curie 732/23, 058 01 Poprad, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 8OdK/178/2023, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.

Číslo bankového účtu je nasledovné: SK70 8330 0000 0044 1884 1884. Bankový účet je vedený vo Fio banka a. s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Matej Ambroz, správca