Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2023

(FO) Soľava František (19.04.1990)

Joliota Curie 732, 05801 Poprad

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.12.2023
Zverejnený v OV č.:
234/2023
Dlžník:
Soľava František IČO 19.04.1990, , Joliota Curie 732/23, 05801 Poprad,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
8OdK/178/2023
Spisová značka správcu:
8OdK/178/2023 S1884
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka František Soľava, nar. 19.04.1990, trvale bytom Joliota Curie 732/23, 058 01 Poprad v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 8OdK/178/2023, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od  12:30 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: matej.ambroz.spravca@gmail.com.

Mgr. Matej Ambroz, správca