Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.12.2023
Zverejnený v OV č.:
235/2023
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 10OdK/115/2023, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo SLSP, a.s., IBAN: SK78 0900 0000 0051 6946 5092.

V Žiline dňa 06.12.2023

JUDr. Tomáš Šufák, správca