Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/115/2023

(FO) Reguly Miloš (24.07.1977)

Gen. Štefánika 776/3A , 02743 Nižná

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.12.2023
Zverejnený v OV č.:
235/2023
Dlžník:
Reguly Miloš IČO 24.07.1977, , Gen. Štefánika 776/3A, 02743 Nižná,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
10OdK/115/2023
Spisová značka správcu:
10OdK/115/2023 S1989
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miloš Reguly, nar. 24.07.1977, trvale bytom Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Miloš Reguly, s miestom podnikania: Gen. Štefánika 776/3A, 027 43 Nižná, IČO: 41 794 389, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 10OdK/115/2023, týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 910 707 599, +421 915 883 079 príp. e-mailom: sufak.spravca@gmail.com

V Žiline dňa 06.12.2023

JUDr. Tomáš Šufák, správca