Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160, 04918 Chyžné

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
11.12.2023
Zverejnený v OV č.:
235/2023
Dlžník:
Jana Januchová IČO 1.1.1990, , Chyžné 160, 049 18 Lubeník,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/182/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/182/2023 S1971
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom Nad Plážou4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Jana Januchová, trvale bytom Chyžné 160, 049 18 Lubeník, dátum narodenia 01.01.1990 podnikajúci pod menom Jana Januchová, miestom podnikania Muráň 296, 049 01 Muráň, IČO 47 740 329 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.05.2023, sp. zn. 7OdK/182/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 102/2023 zo dňa 30.05.2023 týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s ust. § 76 ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 40 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje túto zmenu súpisu majetku podstát spočívajúcu v doplnení súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku.

I. Vymedzenie dopĺňaných súpisových zložiek

(2) Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Pohľadávka – Komunálna poisťovňa, a.s.

Typ súpisovej zložky

peňažné pohľadávky

Celková suma a mena

571,55 €

Právny dôvod vzniku

Nárok na vyplatenie odkúpnej hodnoty z titulu zrušenia poistnej zmluvy č. 6817123125

Dlžník - meno a priezvisko / obchodné meno

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dlžník - trvalé bydlisko / sídlo

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dlžník - dátum narodenia / IČO

31 595 545

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

Uplatnené – poukázanie odkúpnej hodnoty poistnej zmluvy č. 6817123125 na bankový účet Správcu

Súpisová hodnota

571,55 €

Deň zapísania majetku

5.12.2023

Dôvod zapísania majetku

Poukázanie odkúpnej hodnoty poistnej zmluvy č. 6817123125 – životné poistenie ProVital zo dňa 17.6.2015

(ďalej aj len ako doplnené súpisové zložky)

(3) Doplnením všeobecnej podstaty o doplnené súpisové zložky nie sú dotknuté súpisové zložky už zahrnuté vo všeobecnej podstate.

Poučenie

Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku [ust. § 167 j ods. 1 ZoKR].

Súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu [ust. § 76 ods. 1 ZoKR].

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených [ust. § 76 ods. 4 ZoKR].

Správca vykonal zmenu súpisu s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vykonania zmeny súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Úpadcu, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 6.12.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Jana Januchová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)