Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2023

(FO) Lakatošová Erika (29.04.1964)

Barca 15, 98251 Barca

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.01.2024
Zverejnený v OV č.:
1/2024
Dlžník:
Erika Lakatošová IČO 29.04.1964, , Barca 15, 982 51 Barca,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/64/2023
Spisová značka správcu:
3OdK/64/2023 S1971
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Erika Lakatošová, trvale bytom Barca 15, 982 51 Barca, dátum narodenia 29.4.1964 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.10.2023, sp. zn. 3OdK/64/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 204/2023 zo dňa 25.10.2023 týmto v súlade ust. § 167j ods. 1 za primeraného použitia ust. § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 24 na LV 327 pre k.ú. Barca

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2

633

Štát

Slovenská republika

Obec

Barca

Katastrálne územie

Barca

Číslo LV

327

Parcelné číslo

24

Spoluvlastnícky podiel

1/7

Stav majetku

evidované v príslušnom LV na dlžníka

Súpisová hodnota

166,60 €

Deň zapísania majetku

26.12.2023

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 2

Stručný popis zložky

Stavba súp. č. 15 na LV 327 pre k.ú. Barca

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - stavba

Popis stavby

Rodinný dom

Štát

Slovenská republika

Obec

Barca

Katastrálne územie

Barca

Ulica

Barca

Orientačné číslo

-

Súpisné číslo

15

Na parcele číslo

24

Číslo LV

327

Spoluvlastnícky podiel

1/7

Stav majetku

evidované v príslušnom LV na dlžníka

Súpisová hodnota

10.000,00 €

Deň zapísania majetku

26.12.2023

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Poučenie a výzva

Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka správca vykonáva len na podnet veriteľa za predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. [ust. § 166i ods. 2 ZoKR]

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.

Súpis majetku je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. [ust. § 76 ods. 1 ZoKR]

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. [ust. § 76 ods. 4 ZoKR]

Správca vyhotovený súpis zostavil s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vyhotovenia súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku dlžníka, informácie o takomto majetku možno poskytnúť správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 26.12.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Erika Lakatošová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)