(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
16.01.2024
Zverejnený v OV č.:
11/2024
Dlžník/Úpadca:
V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii" IČO 31615325, , Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica,
Správca:
JUDr. Juraj Rybár , Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2R/8/2015
Spisová značka správcu:
2R/8/2015 S1709
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, týmto zverejňuje oznámenie o doplnení súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, o nasledovnú súpisovú zložku majetku:

Pohľadávka:

Dlžník

Právny dôvod

Suma

Mena

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpisová hodnota

VAV Management s.r.o., Trojičné námestie 184, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 648 353

právo záložcu voči primárnemu dlžníkovi na náhradu plnenia poskytnutého veriteľovi Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a z výťažku zo speňaženia majetku záložcu

370.600,66

EUR

11.01.2024

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR

1,00 EUR

 

JUDr. Juraj Rybár, správca