Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/392/2023

(FO) Petrovič Jozef (11.08.1962)

Pružina 403, 01822 Pružina

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
18.01.2024
Zverejnený v OV č.:
13/2024
Dlžník:
Jozef Petrovič IČO 11.08.1962, , Pružina 403, 01822 Pružina,
Správca:
JUDr. Karol Porubčin , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/392/2023
Spisová značka správcu:
40OdK/392/2023-S297
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR

Nehnuteľný majetok

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera

m2

Katastrálne územie

LV

Podiel

Súpisová hodnota €

KN-E 5645

Záhrada

267

Pružina

3788

B3

13/28

247,92

KN-E 5644

Záhrada

275

Pružina

3793

B4

11/16

378,12

KN-E 5686

Orná pôda

1.477

Pružina

3804

B2

1/16

369,24

KN-E 6001

Orná pôda

1.049

Pružina

3805

B8

1/16

262,24

KN-E 5729

Orná pôda

580

Pružina

4424

B8

1/16

145

KN-E 5703

Orná pôda

171

Pružina

4606

B3

1/16

42,76

KN-E 5723

Orná pôda

510

Pružina

4606

B3

1/16

127,52

KN-E 5782

Orná pôda

342

Pružina

4606

B3

1/16

85,48

KN-E 5848

Orná pôda

457

Pružina

4623

B3

1/16

114,24

KN-E 5850

Orná pôda

568

Pružina

5021

B2

1/16

142

KN-E 5836

Orná pôda

380

Pružina

5023

B2

1/16

95

JUDr. Karol Porubčin - správca