Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/56/2015

(FO) Tichý Ján (26.06.1967)

Slnečná 1127, 83101 Ivanka pri Dunaji

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.01.2024
Zverejnený v OV č.:
14/2024
Dlžník/Úpadca:
Tichý Ján IČO 26.06.1967, , Slnečná 1127 / 8, 83101 Ivanka pri Dunaji,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-4K/56/2015
Spisová značka správcu:
B1-4K/56/2015 S1383
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní: pondelok až piatok od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie, do elektronickej schránky správcu alebo e-mailom: polomsky@polomsky.sk