(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
25.01.2024
Zverejnený v OV č.:
18/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu  Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853  v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 21K/40/2023, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 05.04.2024 (piatok) o 09:30 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 5. Poschodie.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,

5. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Oliver Korec, správca.