(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
25.01.2024
Dátum zverejnenia:
31.01.2024
Zverejnený v OV č.:
22/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
60K/16/2023
ICS:
2123208472
Vydal:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika UBC 2020, k.s. , Tamaškovičova 17, 91701 Trnava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o ustanovení predbežného správcu konkurznej podstaty dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, takto
Rozhodnutie:
I. Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, predbežného správcu: UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu: S2009. II. U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Oznam: